१६. आवश्यक व्यवस्था गर्ने

१६. आवश्यक व्यवस्था गर्ने

यो नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै द्विविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयन गर्न बाधा परेमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था  मिलाउनेछ ।