शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७६।०२।०६
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।