परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ -(१) यी नियमहरुको नाम “शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा – विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम ८ बमोजिम गठन गरिएको उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कार्यालय” भन्नाले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(घ) “निकुञ्ज” भन्नाले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्झनु पर्छ ।
(ङ ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(च) “विभाग” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ ।
(छ) “संरक्षक” भन्नाले निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सुविधा प्राप्त बाटो” भन्नाले नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिमको बाटो सम्झनु पर्छ ।