परिच्छेद –४ सवारी साधन र सङ्केत सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –४ सवारी साधन र सङ्केत सम्बन्धी व्यवस्था

११. निकुञ्जभित्र सवारी चलाउँदा पालना गर्नु पर्ने विषयहरु  (१) निकुञ्जभित्र सवारी साधन चलाउन चाहने व्यक्तिले अनुसूची–१ बमोजिमको दस्तुर बुझाई अनुसूची–५ बमोजिम सवारी साधनको प्रवेश पत्र लिनु पर्नेछ ।
तर निकुञ्जभित्र वा निकुञ्ज भएर मात्रै पुग्न सकिने ठाउँका स्थानीय जनताले निकुञ्जको बाटो भएर आवत जावत गर्दा प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(२) निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सवारी साधन चलाउने व्यक्तिले देहायका कुराहरु पालना गर्नु पर्नेछ ः–
(क) सुविधा प्राप्त बाटो वा नियम ६ को उपनियम (२) बमोजिमको बाटो बाहेक अन्य बाटो वा ठाउँबाट कुनै सवारी साधन लैजान नहुने,
(ख) अन्य सवारी साधन, पैदल यात्रु वा अन्य वस्तुको आवागमनमा बाधा पर्ने गरी सवारी साधन चलाउन वा अड्याई राख्न नहुने,
(ग) सुविधाप्राप्त बाटो बाहेक निकुञ्ज भित्रको अन्य बाटोमा पाँच टनभन्दा बढी वजनको सवारी साधन चलाउन नहुने,
(घ) सवारी साधनको गति प्रतिघण्टा तीस किलोमिटर भन्दा बढी हुन नहुने,
(ङ) नियम ६ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै बाटो बन्द गरिएको अवस्थामा त्यस्तो बाटोबाट सवारी साधन चलाउन वा यात्रा गर्न नहुने,
(च) सवारी साधनको हर्न बजाउन नहुने,
(छ) निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सवारी साधन चलाउने सबै सवारी साधनका चालकले कार्यालयले राखेको चिन्हपट र सुरक्षा कर्मचारीले गरेको ईशारा वा सङ्केतलाई पालना गर्दै सवारी साधन चलाउनु पर्ने ।
१२. सवारी साधन र पर्यटक सङ््ख्यामा नियन्त्रण -निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पानीका मुहान, नदी, जलाधार क्षेत्र र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउन र पर्यटक सङ्ख्यामा समेत नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।


१३. आकस्मिक आवागमनको सुविधा दिने ः स्थानीय जनतालाई आकस्मिक अवस्था परी निकुञ्जभित्रबाट आवतजावत गर्नु पर्ने भई नजिकको प्रवेशद्वार वा सुरक्षा पोष्टमा सो कुराको जानकारी दिएमा संरक्षकको निर्देशनमा निकुञ्जको कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित प्रवेशद्वार वा सुरक्षा पोष्टमा त्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी जुनसुकै समयमा आवतजावत गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
१४. बाटो मर्मत तथा विस्तार गर्न सकिने -निकुञ्जको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पर्यापर्यटन विकासको लागि कार्यालयले सुविधा प्राप्त बाटोको नियमित मर्मत सम्भार र नियम ६ को उपनियम (२) बमोजिमको बाटोको नियमित मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्न गराउन सक्नेछ ।


१५. आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने -निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका वन्यजन्तु, वनस्पति वा अन्य वनपैदावारलाई हानि नोक्सानी गर्न वा अन्य गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्न वा पानीका मुहान विनाश गर्न निकुञ्ज भित्रको बाटोको दुरुपयोग भएमा निकुञ्ज संरक्षणलाई ध्यानमा राखी कार्यालयले समय तोकी वा नतोकी सुविधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोबाट हुने आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।


१६. निकुञ्जभित्रको राजमार्ग खुला रहने – (१) निकुञ्जभित्र हुँदै जाने नेपाल सरकारले राजमार्गको रुपमा तोकेको बाटोमा सवारी साधन चलाउन सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको राजमार्गमा चलाएका सवारीमा रहेका सामानहरु प्रवेशद्वार वा सुरक्षा पोष्टमा जाँच गराई लैजानु पर्नेछ ।