परिच्छेद–६

परिच्छेद–६

वनपैदावार सङ्कलन र ओसारपसार
२०. वनपैदावारको प्रयोग – (१) कार्यालयले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी तोकेको क्षेत्रबाट तोकेको मौसम र अवधिसम्मको लागि स्थानीय जनतालाई घरायसी उपयोगको लागि सोत्तर तथा पातपतिङ्गर सङ्कलन गर्न दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सोत्तर तथा पातपतिङ्गर सङ्कलन गर्न अनुमति दिँदा अनुसूची–१ बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची–६ बमोजिमको सङ्कलन पूर्जी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सङ्कलन गरिएको वनपैदावार बिक्री वितरण गर्न वा अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

२१. निकुञ्ज क्षेत्र बाहिरका वनपैदावारको ओसारपसार सम्बन्धी व्यवस्था – (१) निकुञ्जको बाटो भएर कुनै वनपैदावार ओसारपसार गर्दा सोको लिखित अनुमति वा निस्सा निकुञ्जको प्रवेशद्वार वा सुरक्षा पोष्टमा चेक जाँच गराएर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ ।
(२) निकुञ्जको सुविधा प्राप्त बाटोबाट काठजन्य वनपैदावार ओसारपसार गर्नु पर्ने भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएको काठजन्य उद्योगको बील निकुञ्जको प्रवेशद्वार वा सुरक्षा पोष्टमा देखाई चेक जाँच गराएर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम निकुञ्जको बाटो हुँदै वनपैदावार ओसारपसार गर्दा निकुञ्जको प्रवेशद्वार वा सुरक्षा पोष्टबाट अनुमतिपत्रमा पटकै पिच्छे चेक जाँच गरी पिठबन्दी (दरपीठ) वा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पिठबन्दी वा दस्तखत गर्दा चेक जाँच गरिएको सवारी साधन नम्बर, पटक र निकासी मालको परिमाण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

२२. वनपैदावार हटाउन सक्ने -(१) निकुञ्ज कार्यालय परिसरमा वा निकुञ्जभित्रको बाटोेमा हुरी बतास वा अन्य प्रकारको विपद्को कारण रुख ढली आवतजावत गर्न वा अन्य कार्यमा बाधा परेको वा बाधा पर्न सक्ने अवस्था भएमा कार्यालयले त्यस्तो वनपैदावार हटाउन सक्नेछ ।
(२) निकुञ्जभित्रको कुनै रुख वा अन्य वन पैदावारले निकुञ्जको भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय जनताको घरगोठ, सुरक्षा पोष्ट तथा धार्मिक क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र धनजन समेतको क्षति हुने अवस्था देखिएमा कार्यालयले आवश्यक चेक जाँच गरी त्यस्ता रुख वा अन्य वन पैदावार हटाउन सक्नेछ ।

२३. अनियमित तरिकाबाट सङ्कलन गरेको वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्ने – कसैले निकुञ्जभित्र गैरकानूनी तरिकाले सङ्कलन गरेको वन पैदावारलाई संरक्षकले तोकेको निकुञ्जको कुनै कर्मचारीले बिगो कायम गरी कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी विगो कायम गरिएको वन पैदावारको प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरिनेछ ।