अनुसूची–२

अनुसूची–२

(नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज
प्रवेशपत्र
क्र.सं  …………………..

मिति  ……………………

१. प्रवेशपत्र लिने ब्यक्तिको नाम, थर
२. ठेगानाः
३. उमेरः
४. लिङ्ग
५. नागरिकता जारी भएको जिल्ला र नागरिकता नं
६. पासपोर्ट जारी भएको देश र पासपोर्ट नं (विदेशी नागरिकको हकमा)
७. भ्रमणको उद्देश्य
८. प्रवेशद्वार
९. प्रवेश दस्तुर

निशुल्क÷रु. १००।–÷रु.६००।–÷रुः १,०००।–

…………………………………….
(प्रवेशपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत)

द«ष्टव्य
१. प्रवेशपत्र अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाईने छैन ।
२. शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहुन्जेल प्रत्येक ब्यक्तिले प्रवेशपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र निकुञ्जको सम्बन्धित कर्मचारी तथा निकुञ्ज सुरक्षाकर्मीले हेर्न चाहेमा जुनसुकै बखत देखाउनु पर्नेछ ।
३. निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५ को पूर्ण रुपले पालना गर्नु पर्नेछ ।
४. सुविधा प्राप्त बाटो वा अनुसुची–४ बमोजिमको बाटो बाहेक अन्यत्र घरपालुवा जनावर साथमा लैजान पाईने छैन ।
५. गाँजा, चुरोट, रक्सी, मासु, बाजागाजा, बासुरी, मुरली, गितार, टेण्ट, स्लिपिङ ब्याग लगायतका सामग्री लैजान पाइने छैन ।