अनुसूची–४

अनुसूची–४

(नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन र पैदल यात्रुको लागि बाटो

(क) सवारी साधन र पर्यटक पैदल यात्रुहरुको लागि ः
(१) फूलबारी गेट–ऐन डाँडा–जमाचो–स्वानागाउँ
(२) फूलबारी गेट–नाङ्गे डाँडा– जमाचो
(३) फूलबारी गेट–नाङ्गे डाँडा– जमाचो–ऐन डाँडा–स्वानागाउँ–मुड्खु
(४) ककनी–गुर्जे भञ्ज्याङ–डाँडागाउँ–पानीमुहान
(५) ककनी–पाँचमाने–तारकेश्वर
(६) पाँचमाने–तारकेश्वर–अल्ले–गुर्जेभञ्ज्याङ
(७) गुर्जेभञ्ज्याङ–पाटेश्वारा– विष्णुपादुका – पानीमुहान
(८) गुर्जेभञ्ज्याङ–गुरुङगाउँ
(९) गुर्जेभञ्ज्याङ–पाटेश्वारा–चगाउँ–चिसापानी
(१०) पानीमुहान–नागीगुम्बा–बागद्वार–शिवपुरी पिक
(११) पानीमुहान–विष्णुद्वार–डाँडागाँउ
(१२) पानीमुहान–छापभञ्ज्याङ–शिवपुरी पिक
(१३) पानीमुहान–नागी गुम्बा–तारेभिर–सुन्दरीजल
(१४) पानीमुहान–बागद्वार–चिसापानी
(१५) सुन्दरीजल–मूलखर्क–चिसापानी
(१६) महाङ्काल–मूलखर्क–झुले –चिसापानी
(१७) मणिचुड–झुले–चिसापानी
(१८) झुले–देउराली–चिसापानी

(ख) स्थानीय पैदल यात्रुका लागि
(१) बूढानीलकण्ठ–छापभञ्ज्याङ–सिक्रे (नुवाकोट जिल्लाका छाप, सिक्रे, लिखुका स्थानीय जनताका लागि मात्र)
(२) गुर्जेभञ्ज्याङ–सुरिया चौर (गुरुङगाउँका स्थानीय जनताका लागि मात्र)
(३) मुड्खु–स्वानागाउँ (छत्रे देउरालीका स्थानीय जनताका लागि मात्र)
(४) सुन्दरीजल–मूलखर्क–ओख्रेनी–रोल्चे (सुन्दरीजल, छाप र लिखुका स्थानीय जनताका लागि मात्र)
(५) सुन्दरीजल–मूलखर्क–चिसापानी (नुवाकोट जिल्लाका तलाखु गाउँका स्थानीय जनताका लागि मात्र)