अनुसूची–६

अनुसूची–६

(नियम २० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज

सोत्तर तथा पातपतिङ्गर सङ्कलन पूर्जी
क्र.सं
मिति
१. सङ्कलन पूर्जी पाउने व्यक्तिको नाम, थर
२. उपभोक्ता समूहको नाम
३. ठेगाना
४. अनुमति बहाल रहने अवधि
५. प्रवेश गर्ने क्षेत्र
६. सङ्कलन गर्ने क्षेत्र ः
७. प्रवेश दस्तुर (प्रति दिन प्रति पूर्जी)  रु ……….।–
पतकर, सोत्तर, सल्लेरी (………दिन गुणा………दर)
(बुझाएको रसिद नं………….., मिति  …………………….)
………………………………………..
(सङ्कलन पूर्जी दिनेको दस्तखत)
द्रष्टव्य
१. यो सङ्कलन पूर्जी अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाईने छैन ।
२. निकुञ्जभित्र रहुन्जेल यो सङ्कलन पूर्जी आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र निकुञ्जको कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले हेर्न चाहेमा जुनसुकै बखत देखाउनु पर्नेछ ।
३. निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५ को पूर्ण रुपले पालना गर्नु पर्नेछ ।