अनुसूची –८

अनुसूची –८

(नियम २६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज

खानेपानी, सिँचाई, जलविद्युत आदि प्रयोग बापत शुल्क बुझाएको रसिद

क्र.सं
मिति
१. शुल्क तिर्ने संस्थाको नाम
२. ठेगाना
३. सङ्कलन गर्ने क्षेत्र
४. दस्तुर
(क) खानेपानी रु ……….।–
(ख) सिँचाई रु ……….।–
(ग) जलविद्युत रु ……….।–
(घ) अन्य रु ………।–

(बुझाएको रसिद नं………….., मिति  …………………….)

………………………………………..
(शुल्क बुझ्ने कर्मचारीको दस्तखत)