अनुसूची–९

अनुसूची–९

(नियम ३४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज
प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) अनुमतिपत्र
क्र.सं
मिति
१. प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) अनुमतिपत्र लिने ब्यक्तिको नाम, थर ः
२. ठेगाना
३. उमेर

४. गाईडको तह
५. गाईड दर्ता नम्वर
६. नागरिकता
७. प्रयोग गर्ने प्रवेशद्वार
८. गाईड अनुमति बार्षिक दस्तुर रु……।–
(बुझाएको रसिद नं.  …………., मिति  …………………….)
………………………………………..
(अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेको दस्तखत)
द्रष्टव्य
१. प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न पाईने छैन ।
२. शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहुन्जेल गाईडले प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) अनुमतिपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र निकुञ्जको कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले हेर्न चाहेमा जुनसुकै बखत देखाउनु पर्नेछ ।
३. प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) अनुमतिपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
४. निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५ को पूर्ण रुपले पालना गर्नु पर्नेछ ।