तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाउँ विकास समिति हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अव्यवस्थित   बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७६

तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाउँ विकास समिति हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अव्यवस्थित   बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७६

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७६।२।६

नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाउँ विकास समिति हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गरी निर्णय गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार  र कार्यविधि तोक्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको   छ ।