२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-

(क)   “समिति” भन्‍नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठित तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाउँ विकास समिति हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “अव्यवस्थित बसोबासी” भन्‍नाले सरकारी वा सरकारी प्रकृतिका जग्गामा घर बनाई वा आवाद कमोद गरी बसोबास गरी आएको नेपाली नागरिक वा निज प्रति आश्रित परिवार सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “मन्त्रालय” भन्‍नाले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।