३. समितिको गठन

३. समितिको गठन

(१) तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरफिर्दी गाउँ विकास समिति हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ                                     – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ           – सदस्य

(ग)   प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, तनहुँ              – सदस्य

(घ) प्रमुख, नापी कार्यालय, तनहुँ                     – सदस्य

(ङ)   प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, तनहुँ -सदस्य-सचिव

(२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) समितिको बैठक बस्नको लागि समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिव सहित कम्तीमा तीन जना सदस्यहरूको उपस्थिति हुनु पर्नेछ ।

(४) समितिको बैठकमा समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ वा सरोकारवालालाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।