६. कार्यविधि

६. कार्यविधि

दफा ५ बमोजिम जग्गा दर्ताको लागि पर्न आएका निवेदन र विगतमा गठित आयोग तथा समितिमा परेका निवेदन उपर समितिले देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाई प्रमाण सङ्कलन तथा छानबिन गर्नु पर्नेछ :-

(क)   निवेदनमा उल्लेख भएको घर वा जग्गासँग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा भएको अभिलेखसँग भिडाउने,

(ख)   भोग यकीन गर्न समितिबाट कर्मचारी डोर खटाई स्थलगत सरजमिन र निरीक्षण गराई मुचुल्का र प्रतिवेदन संलग्न गर्ने,

(ग) कारबाहीको क्रममा कुनै व्यक्तिलार्इ बुझ्न आवश्यक देखिएमा आवश्यकता अनुसार सात दिनको म्याद जारी गरी समितिको कार्यालयमा झिकाउने र आवश्यकता अनुसार सोधपुछ गर्ने तथा जानकारी लिने,

(घ) हकदाबी सम्बन्धमा एक्‍काइस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने,

(ङ) आवश्यक अन्य प्रमाण बुझ्ने।