५. निवेदन पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने

५. निवेदन पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने

(१) समितिले दफा ८ बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्रभित्र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसोबास गरी आएका र विगतमा गठित आयोग वा समितिमा जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिन बाँकी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूले समितिमा निवेदन पेश गर्न सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि सो सूचनामा तोकिएको समयावधिभित्र देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित अव्यवस्थित बसोबासीले समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :-

(क)   नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख)   नक्सा पास गरी वा घर बनाउन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको भए सो प्रमाणको प्रतिलिपि,

(ग)   शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले भोग यकीन गरी दर्ताको लागि दिएको सिफारिस,

(घ)   विगतका आयोग वा समिति र नापीबाट नाप नक्सा भएको भए नक्सा र फिल्डवुक उतारको प्रतिलिपि,

(ङ)   घरजग्गाको तिरोभरो गरेको भए तिरोभरो गरेको प्रमाण,

(च)   भोग सम्बन्धमा अन्य कुनै प्रमाण भए सो प्रमाण ।