४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   दफा ८ बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको स्थानमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा गठित आयोग वा समितिमा जग्गा दर्ताको लागि परेको निवेदन, नापी नक्सा, फिल्डबुक लगायतका कागजातहरू सम्बन्धित निकायबाट प्राप्‍त गर्ने,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त गरेका निवेदन बमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कायम भएका व्यक्ति वा परिवारको र हालसम्म जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेका व्यक्ति वा परिवारको छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्ने,

(ग)   दफा ८ बमोजिम समितिको कार्य क्षेत्रभित्र बसोबास गरी आएका र विविध कारणले विगतमा निवेदन पेश गर्न नसकेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुबाट त्यस्तो जग्गा दर्ताका लागि दफा ५ बमोजिम निवेदन माग गर्ने,

(घ)   विगतमा गठित आयोग वा समितिमा जग्गा दर्ताको लागि प्राप्त निवेदनहरू मध्ये काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेका निवेदन र नयाँ निवेदनमा जग्गा वा घरजग्गा भोग गर्न पाएको आधार र प्रमाण पेश गर्न वा संलग्न गर्न लगाउने,

(ङ)   समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको र विगतमा गठित आयोग तथा समितिबाट नाप जाँच गर्न बाँकी रहेको जग्गाको जग्गा (नाप जाँच) ऐन, 2019 तथा जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०58 बमोजिम जग्गाको सिमाना यकीन गर्ने, नक्सा, फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टर तयार गर्ने गराउने,

(च)   प्रति परिवार क्षेत्रफल १-८-0-0 रोपनीसम्मको जग्गाको खण्ड (झ) बमोजिमको रकम लिई सम्बन्धित भोगवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने,

(छ)   राजमार्गको लागि तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर विद्यालय वा धार्मिक वा सामाजिक संस्थाले भवन निर्माण गरी भोग गरी आएकोमा सम्बन्धित विद्यालय वा धार्मिक वा सामाजिक संस्थाको नाममा, सार्वजनिक उपयोगमा रहेको जग्गाहरू उपयोग खुलाई नेपाल सरकारको नाममा, अन्य सरकारी निकाय रहेको जग्गा सरकारी निकायको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकारको नाममा र राजमार्गको सीमाभित्र पर्ने जग्गा राजमार्ग जनाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने,

(ज)   राजमार्गको सीमाभित्र घर बनाई बसोबास गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा राजमार्गको सीमा बाहिर रहेको समितिको कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने,

(झ)   खण्ड (च) र (ज) बमोजिम निर्णय गर्दा व्यक्ति वा परिवारको हकमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको बीस प्रतिशत रकम लिने र सो रकम प्रचलित कानून बमोजिम राजश्वमा दाखिला गर्ने,

(ञ)   जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा विवाहित व्यक्तिको हकमा पति र पत्‍नी दुवैको संयुक्त नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने,

(ट)   जग्गा दर्ता हुने निर्णय भएको जग्गाको सो क्षेत्रमा सुरु नाप नक्सा भएको वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत रकम लिने ।