११. निर्णय कार्यान्वयन, प्रमाणित तथा बरबुझारथ

११. निर्णय कार्यान्वयन, प्रमाणित तथा बरबुझारथ

(१) समितिको निर्णय, माइन्यूट,  नक्सा,  फिल्डबुक र निर्णय मिसिल लगायत अन्य कागजात जिम्मा लिने,  प्रमाणित गर्ने र सम्बन्धित निकायमा बुझाउने दायित्व समितिको सदस्य-सचिवको हुनेछ ।

(२) समितिबाट जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय अनुसार जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने तथा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्य मालपोत कार्यालय, तनहुँले गर्नेछ।

(3) समितिबाट तयार भएको माइन्यूट, नक्सा, श्रेस्ता तथा अन्य कागजातहरु समितिको कार्य सम्पन्‍न भएपछि मालपोत कार्यालय, तनहुँ वा नापी कार्यालय, तनहुँमा र जिन्सी सामानहरु मालपोत कार्यालय, तनहुँमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बरबुझारथ गर्ने गराउने कर्तव्य समितिको सदस्य-सचिवको हुनेछ।