सहकारी नियमावली‚ २०७५

सहकारी नियमावली‚ २०७५

सहकारी नियमावली२०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७६।१।२३

सहकारी ऐन‚ २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।