परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

  • संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “सहकारी नियमावली‚ २०७५” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

  • परिभाषा : विषय वा प्रसङ्‍गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा‚-

(क) “ऐन” भन्नाले सहकारी ऐन‚ २०७४ सम्झनु पर्छ ।

(ख)  “कर्जा” भन्नाले चलअचल सम्पत्ति धितो‚ बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको कर्जाको साँवा‚ ब्याज र हर्जाना रकम सम्झनु पर्छ ।

(ग)  “कर्जा असुली न्यायाधिकरण” भन्नाले नियम 4२ बमोजिम गठन हुने कर्जा असुली न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(घ)  “कर्जा सूचना केन्द्र” भन्नाले नियम 3७ बमोजिमको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(ङ)  “बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष” भन्नाले ऐनको दफा 101 बमोजिमको सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्झनु पर्छ ।

(च)  “विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ” भन्नाले ऐनको दफा 9 बमोजिम गठन हुने विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ सम्झनु पर्छ ।

(छ) “व्यवस्थापक” भन्नाले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महाप्रबन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।

(ज) “संस्थागत पूँजी” भन्नाले संस्था वा सङ्‌घको पछिल्लो आर्थिक वर्षको जगेडा कोष र घाटा पूर्ति कोषको रकम  सम्झनु पर्छ ।