अनुसूची-१ दर्ता दरखास्तको ढाँचा

अनुसूची-१ दर्ता दरखास्तको ढाँचा

 

अनुसूची-१

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

दर्ता दरखास्तको ढाँचा

 

मिति : २०… । …

श्री …………………………………………………

…………………………..कार्यालय …………….. ।

 

विषय : सहकारी संस्थाको दर्ता

महोदय,

हामी देहायका व्यक्तिहरू देहायका कुरा खोली देहायको संस्था दर्ता गरी पाउन निवेदन गर्दछौँ । उद्देश्यअनुरूप संस्थाले तत्काल गर्ने कार्यहरूको योजना र प्रस्तावित संस्थाको विनियम दुई प्रति यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेका छौँ ।

संस्थासम्बन्धी विवरण

(क)  प्रस्तावित संस्थाको नाम :-

(ख)  ठेगाना :-

(ग)  उद्देश्य :-

(घ)  मुख्य कार्य :-

(ङ)  कार्यक्षेत्र :-

(च)  दायित्व :-

(छ)  सदस्य सङ्ख्या :-

(१) महिला …….. जना

(२) पुरुष ……… जना

(ज)  प्राप्त शेयर पूँजीको रकम :  रु. ….

(झ)  प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकम :  रु. ….. ।

 

आवेदकहरूको तर्फबाट-

नाम :-

हस्ताक्षर :-

पद :- तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष

(प्रस्तावित …………….. सहकारी संस्था लि.)