अनुसूची-३ आवेदकहरूको विवरण फारमको ढाँचा

अनुसूची-३ आवेदकहरूको विवरण फारमको ढाँचा

 

 

अनुसूची-३

(नियम ६ को उपनियम (२) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

आवेदकहरूको विवरण फारमको ढाँचा

 

 

सि. नं.

बाजेको नाम, थर बाबुको नाम, थर पति वा पत्‍नीको नाम, थर आवेदकको नाम, थर उमेर ठेगाना पेशा

 

सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयरको विवरण सम्पर्क नं. औंठाछाप फोटो र फोटोमा पर्ने गरी सहीछाप

 

प्रतिशेयर रकम रु. खरिद शेयर सङ्ख्या शेयरको जम्मा रकम रु.
1.                          

 

2.                          

 

3.                          

 

4.                          

 

5.                          

 

6.                          

 

7.                          

 

8.                          

 

9.