अनुसूची-४ व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा

अनुसूची-४ व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा

अनुसूची-४

(नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा

 

संस्था/सङ्‌घ/बैङ्‌कको नाम :-

ठेगाना :-

क. उद्देश्य :-

१. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

२. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

३. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

ख. कार्यहरू :-

१. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

२. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

३. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

४. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

५. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

६. ……… ………….. ……………. …………. ……….. …………

ग. आगामी तीन वर्षपछिको अवस्था प्रक्षेपण

१. सदस्यता विस्तार लक्ष्य

  विवरण पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष कैफियत
·   सदस्य [सङ्‌घसंस्था] सङ्ख्‍या        
—  महिला        
— पुरुष        
—   जम्मा        
·   जम्मा सदस्यमा दलित        

 

२. व्यावसायिक सेवा विस्तार लक्ष्य

विवरण पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष कैफियत
·   सदस्य [सङ्‌घ संस्था] सङ्ख्‍या        
—  परिमाण (……)        
— रकम (रु.)        
— लाभान्वित हुने सदस्य (जना)  

 

     
·   सदस्य [सङ्‌घ संस्था] लाई वस्तु वा सेवा बिक्री        
—    परिमाण (……)  

 

     
— रकम (रु.)  

 

     
— लाभान्वित हुने सदस्य (जना)        
·    सदस्य [संस्थाका सदस्य] लाई रोजगारीको अवसर सृजना

—   प्रत्यक्ष पूर्णकालीन (जना)

—   अप्रत्यक्ष पूर्णकालीन (वर्षमा २,०८० घण्टाको १ जनाको हिसाबमा जम्मा जना)

       
·    सदस्य [संस्थाका सदस्य] लाई ऋण सेवा (वार्षिक)

—  रकम (रु.)

— जना

       
—  सदस्य [संस्थाका सदस्य] लाई बचत सेवा (मौज्दात)

— रकम (रु.)

—  जना

       

 

३. सहकारी गतिविधि विस्तार लक्ष्य

विवरण पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष कैफियत
·   सदस्य शिक्षा (वार्षिक जना)  

 

     
·   गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय सदस्य बैठकहरू आयोजना (वार्षिक पटक)  

 

     
·    सामुदायिक विकासका योजनाहरू सञ्चालन        

घ. पूँजीको स्रोत र उपयोग

विवरण पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष कैफियत
·   आवश्यकता  

 

     
—  स्थीर पूँजीतर्फ (घर, जग्गा, कारखाना, उपकरण, फर्निचर आदि)  

 

     
—   चालु पूँजीतर्फ (मौज्दात मालसामान, उधारो बिक्री, नगद मौज्दात आदि)        
—   ऋण लगानीतर्फ        
—   जम्मा        
·   स्रोत        
—   शेयर पूँजी        
—  जगेडा कोष        
—  अन्य (……)        
—  सदस्यको बचत (सदस्यलाई ऋण दिन मात्र)        
जम्मा        

 

कार्यान्वयन जिम्मेवारी बाँडफाँड

ङ. सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी

.

.

.

.

 

च. गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय बैठकको जिम्मेवारी

.

.

.

.

छ. लेखा सुपरीवेक्षण समितिको जिम्मेवारी

.

.

.

.

ज. व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी

.

.

.

.

झ. प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी

.

.

.

.

ञ. कार्ययोजनाबाट सदस्य [संस्थाका सदस्य]  हरूको जीवनमा पर्ने प्रभावका सूचकहरू

 

 

 

ट. कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा एवं जवाफदेही स्थापना विधि