अनुसूची-५ भरपाईको ढाँचा

अनुसूची-५ भरपाईको ढाँचा

अनुसूची-५

(नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

भरपाईको ढाँचा

 

 

भरपाई दादै प्रस्तावित………………… सहकारी संस्था लि. को तदर्थ सञ्चालक समितिका ………………….. श्री …………………… …………………….आगे उक्त सहकारी संस्था लि. का सदस्यहरूको …………प्रारम्भिक भेलाको मिति ………………. को निर्णयबमोजिम प्रतिशेयर रु………..।– का दरले …………… जनाबाट जम्मा ……………….. कित्ताको हुन आउने जम्मा रकम रु. ………………………….. (अक्षरेपि रुपैयाँ …………………………………. मात्र) र प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति रु. ………।– का दरले हुन आउने रु. …………….।– (अक्षरेपि…….. ………………………….मात्र) गरी जम्मा रु. …………….।– (अक्षरेपि……………………………………… मात्र) सहकारी संस्था दर्ता भएपछि संस्थाको नाममा बैङ्‌क खाता खोली जम्मा गर्ने कबोल गरी उक्त रकम मैले बुझिलिई यो भर्पाईमा सहीछाप गरी  …………………. कार्यालयमा पेस गरेको छु । प्राप्त रकम हाल मेरो ……………………..मा रहेको …………हिसाब नं. ……………………मा जम्मा गरी बैङ्‌क भौचर दाखिला गरेको छु । उक्त रकम संस्था दर्ता भई नियमानुसार संस्थाको आफ्नै खाता नखोलेसम्म चलन नगरी सुरक्षित राख्नेछु र संस्थाको बैङ्‌क खाता खोलेपछि तत्कालै दाखिला गर्नेछु । फरक परेमा कानूनबमोजिम कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

 

इति संवत् २०…… साल ……..  महिना …. गते रोज ….शुभम् ।