अनुसूची-६ तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण फारामको ढाँचा

अनुसूची-६ तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण फारामको ढाँचा

अनुसूची-६

(नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित)

तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण फारामको ढाँचा

सि. नं. बाजेको नाम, थर बाबुको नाम, थर पति वा पत्‍नीको नाम, थर सञ्चालकको नाम, थर पद ठेगाना पेशा निर्वाचित मिति बहाल रहने अवधि औंठाछाप फोटो र फोटोमा पर्ने गरी सहीछाप सम्पर्क नम्बर कैफियत
१.      

 

                 

 

 

 

२.                          
३.                          
४.                          
५.