अनुसूची-७ स्व–घोषणा पत्रको ढाँचा

अनुसूची-७ स्व–घोषणा पत्रको ढाँचा

 

(नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित)

स्वघोषणा पत्रको ढाँचा

 

प्रस्तावित श्री ……………………………. सहकारी संस्था लि.दर्ता गर्न दरखास्त दिने हामी तपसिल बमोजिमका आवेदकहरूले प्रचलित कानूनसम्मत सहकारी संस्था स्थापना गरी आफ्नो आर्थिक–सामाजिक उत्थान गर्ने कार्यकारणबाहेक अन्य कुनै कार्यकारण नभएको र देहायमा उल्लिखित कुराका साथै अन्य कुनै कुराले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी सेवा उपयोग गर्न अयोग्य नभएको स्व–घोषणा गर्दछौँ :-

हामी आवेदकहरू कोही पनि,-

  • यही प्रकृतिको अन्य सहकारी संस्थाको सदस्य छैनौँ;
  • बैङ्‌क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै सहकारी संस्था/सङ्‌घ/बैङ्‌कको कानूनबमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्ति हैनौँ;
  • यसअघि सहकारी संस्था खोली सदस्यहरूको रकम हिनामिना गरी कारबाहीमा परेका वा फरार रहेका व्यक्ति हैनौँ;
  • सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति हैनौँ र
  • सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र कानूनबमोजिम स्वावलम्बन र पारस्परिकताको भावनाबाट आफ्नो बहुआयामिक विकासका लागि यस संस्थाको सञ्चालन गर्न मञ्जुर छौँ ।

उपर्युक्त ब्यहोरा ठीक, साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला भनी सहीछाप गर्ने :-

 

सि.नं. आवेदकको नाम, थर नागरिकता नं. र लिएको जिल्ला हालको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहीछाप