अनुसूची-८ अधिकार प्रत्यायोजन पत्रको ढाँचा

अनुसूची-८ अधिकार प्रत्यायोजन पत्रको ढाँचा

 

 

(नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित)

अधिकार प्रत्यायोजन पत्रको ढाँचा

 

मिति : २०…….।…..।

श्री रजिष्ट्रारज्यू !

……………………………………………………… ।

 

विषय : अधिकार प्रत्यायोजन

महोदय,

यस प्रस्तावित…………………… सहकारी संस्था/सङ्‌घ/बैङ्‌क लि. को मिति २०….।…..। मा  बसेको दोस्रो प्रारम्भिक भेलाले गरेको निर्णयानुसार संस्था दर्ता गर्ने क्रममा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्ने सिलसिलामा हाम्रो तर्फबाट विनियममा सामान्य थपघट गरी प्रमाणीकरणलगायतका आवश्यक काम कारबाही गर्न निम्न दस्तखत नमुना भएको तदर्थ सञ्चालक समितिका ……. श्री …………., ……………. श्री ……………. र ………………… श्री ………………… समेतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ । निजहरूले हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा गरेका सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिने गरी हामी मञ्जुर छौँ ।

अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका व्यक्तिको—

नाम, थर ठेगाना पद दस्तखत नमुना
१. श्री …………………………….      
२. श्री …………………………….      
३. श्री …………………………….      

आवेदकहरूको-

सि.नं. नाम, थर ठेगाना सहीछाप
     
     
     
     
     

द्रस्टव्य : अधिकार प्रत्यायोजन-पत्रमा आवदेक सबैको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ ।