अनुसूची-९ सङ्‌घ दर्ताका लागि आवेदन दिने सङ्‌घ संस्थाहरूको विवरण

अनुसूची-९ सङ्‌घ दर्ताका लागि आवेदन दिने सङ्‌घ संस्थाहरूको विवरण

नियम ६ को उपनियम (४) को खण्ड (ग) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित

सङ्‌घ दर्ताका लागि आवेदन दिने सङ्‌घ संस्थाहरूको विवरण

सि.नं. आवेदक सङ्‌घसंस्थाको नाम दर्ता नं.  र मिति ठेगाना विषयगत वर्गीकरण कार्यक्षेत्र सदस्य सङ्ख्‍या शेयर पूँजी जगेडा कोष खरिद गर्ने शेयरको विवरण आधिकारिक प्रतिनिधिको नाम‚ थर सहीछाप कैफियत
प्रतिशेयर रकम रु. खरिद शेयर सङ्‍ख्या शेयरको जम्मा रकम रु.