अनुसूची-१० सहकारी बैङ्‌क दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

अनुसूची-१० सहकारी बैङ्‌क दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

(नियम ६ को उपनियम (५) को खण्ड (क) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

सहकारी बैङ्‌क दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

सि. नं. आवेदक सङ्‌घसंस्थाको नाम दर्ता नं. र मिति ठेगाना कार्यक्षेत्र सदस्य सङ्ख्‍या शेयर पूँजी जगेडा कोष वित्तीय अवस्था खरिद गर्ने शेयरको विवरण आधिकारिक प्रतिनिधिको नाम‚ थर सहीछाप कैफियत
जम्मा बचत रकम रु. जम्मा ऋण लिएको रकम रु. ऋण लिएको निकाय जम्मा ऋण लगानी रु. पछिल्लो आ.व. को नाफा/घाटा रकम रु. प्रतिशेयर रकम रु. खरिद शेयर सङ्‍ख्या शेयरको जम्मा रकम रु.