अनुसूची-११ विशिष्टीकृत सङ्‌घ दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

अनुसूची-११ विशिष्टीकृत सङ्‌घ दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

 

(नियम ६ को उपनियम (६) को खण्ड (क) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

विशिष्टीकृत सङ्‌घ दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

सि. नं. आवेदक संस्थाको नाम दर्ता नं. र मिति ठेगाना विषयगत वर्गीकरण कार्यक्षेत्र सदस्य सङ्ख्‍या शेयर पूँजी जगेडा कोष कारोबारको अवस्था खरिद गर्ने शेयरको विवरण सहीछाप
जम्मा बचत रकम रु. जम्मा ऋण लगानी रु. पछिल्लो आ.व. को जम्मा खरिद रु. पछिल्लो आ.व. को जम्मा बिक्री रु. पछिल्लो आ.व. को नाफा/घाटा रकम रु प्रतिशेयर रकम रु. खरिद शेयर सङ्‍ख्या शेयरको जम्मा रकम रु.