अनुसूची-१२ संस्था दर्ता प्रमाण–पत्रको ढाँचा

अनुसूची-१२ संस्था दर्ता प्रमाण–पत्रको ढाँचा

 

(नियम 9 सँग सम्बन्धित)

संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा

 

नेपाल सरकार

…………………………………… मन्त्रालय

………………………

 

 

दर्ता प्रमाण-पत्र

दर्ता नं. :

सहकारी ऐन, ………………………. को दफा … बमोजिम श्री.. … … … … … … … … … … … लाई सीमित दायित्व भएको संस्थामा दर्ता गरी स्वीकृत विनियमसहित यो प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको छ ।

 

वर्गीकरणः … … … … … … … …

 

दर्ता गरेको मिति :

दस्तखत :

दर्ता गर्ने अधिकारीको नाम :

पद :

कार्यालयको छाप :