योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७५।८।३

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।