परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

 

  • संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.   परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क) “ऐन” भन्नाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।

(ख)  “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा” भन्नाले श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट योगदान गरी सञ्चालन हुने ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना सम्झनु पर्छ।

(ग)  “समिति” भन्नाले ऐनको दफा २९ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ।

(घ)  “सरकारी कोष” भन्नाले देहायको कुनै कोष सम्झनु पर्छ :–

(१)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष वा   अन्य सरकारी कोष,

(२)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको स्थानीय संस्थान,निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष,

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित कोष,

(४)  सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कोष ।