परिच्छेद -३ सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद -३ सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

१३.  निवेदन दिने : (१) ऐनको दफा १९ बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाताले देहाय बमोजिमको विवरण सहित कोषमा सूचीकृत हुनको लागि कोषले तोकेको निकाय, कार्यालय वा अनलाइन एकीकृत कम्प्युटर प्रणालीबाट अनुसूची­­­­-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ:-

(क) रोजगारदाताको  फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र,

(ख) रोजगारदाताको स्थायी लेखा नम्बर वा मुल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणपत्र,

(ग) सूचीकृत हुने सम्बन्धी निर्णय,

(घ) रोजगारदाताकोमा काम गर्ने योगदानकर्ताको विवरण।

(२) श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषमा सूचीकृत हुनको लागि अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

१४. सूचीकरण नम्बर र प्रमाणपत्र : नियम १३ को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा रीतपूर्वक देखिएमा कोषले रोजगारदातालाई सूचीकृत गरी सूचीकरण नम्बर सहित अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सूचीकरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

१५. रोजगारीमा नरहेको जानकारी गराउने : (१) रोजगारदाताले कुनै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्ता सेवा निवृत्त भएमा, मृत्यु भएमा वा निज जुनसुकै कारणले रोजगारीमा नरहेमा सोको जानकारी एक महिनाभित्र कोषलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) कोषमा सूचीकृत भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारका सदस्य वा संरक्षकले सोको जानकारी एक महिनाभित्र कोषलाई दिनु पर्नेछ ।

१६.  रोजगारदाताको नाम सूचीबाट हटाउने : कोषले देहाय बमोजिमको कुनै अवस्थामा सूचीकृत रोजगारदाताको नाम सूचीबाट हटाउनेछः-

(क)  प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको रोजगारदाताको विघटन भएमा, लिक्वीडेशनमा गएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेमा,

(ख)  रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेको जानकारी कोषलाई गराएमा,

(ग)  प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाता खारेजीमा परेमा,

(घ)  प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेजी भएमा, वा

(ङ)  अदालतको आदेश बमोजिम रोजगारदाताको व्यवसाय बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएमा।

१७.  रोजगारदाताको दायित्व : नियम १६ बमोजिम रोजगारदाताको नाम सूचीबाट हटी कोषको सूचीकरण नम्बर कायम नरहेमा रोजगारदाताले रोजगारदाताको चलअचल सम्पत्तिबाट देहाय बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछः-

(क) सामाजिक सुरक्षा बापतको प्रत्येक योगदानकर्ताको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम कोषलाई भुक्तानी दिने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्दा रकम अपुग भएमा योगदानकर्ताको योगदानको आधारमा समानुपातिक हिसाबले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने ।