परिच्छेद-४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी थप व्यवस्था

परिच्छेद-४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी थप व्यवस्था

१८. टेलिकन्फरेन्स वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट बैठक सञ्चालन : (१) समितिले आवश्यकता अनुसार टेलिकन्फरेन्स वा अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालन भएको बैठकको भिडियो रेकर्ड प्रचलित कानून बमोजिम डिजिटल सर्टिफिकेशन गरी राख्‍नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम भएको बैठकको निर्णय लिखित रुपमा प्रमाणित गरी अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ।

१९.  बैठक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाई सदस्यले बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरी समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित रुपमा माग गरेमा त्यस्तो माग प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र अध्यक्षले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

२०.   समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐनमा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने,

(ख) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गरी मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्तर्गतका कुनै निकाय वा कार्यालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा कुनै परामर्श वा सल्लाह मागेमा आवश्यक नीतिगत सल्लाह दिने,

(घ)  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।