परिच्छेद-५ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

परिच्छेद-५ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

परिच्छेद-५

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

२१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सुशासन कायम हुने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कोषले सम्पादन गर्ने प्रत्येक कामको कार्यप्रक्रिया, जोखिमका क्षेत्रको पहिचान तथा नियन्त्रण, सूचना प्रवाह र अनुगमन मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नको लागि कार्यकारी निर्देशकले कोषको कुनै वरिष्ठ अधिकृत वा स्वार्थ नबाझिने गरी अन्य कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट देखिएका त्रुटि सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुढृढ बनाउने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुईपटक गर्नु पर्नेछ ।

२२. बिमाङ्कीय  मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा : ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) मा लेखिएका कुराका अतिरिक्त बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समेत खुलाउनु पर्नेछः-

(क) कोषले सामना गर्नुपर्ने सम्भावित चुनौतिहरु र त्यस्ता चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न चालिनुपर्ने कदम,

(ख) कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय,

(ग) योगदानको दर पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय ।

२३. बिमाङ्कीको नियुक्ति, योग्यता र सुविधा सम्बन्धी : (१) देहायबमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति बिमाङ्की हुनको लागि योग्य हुनेछः-

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट बिमाङ्कीय (एक्च्युअरी) विषय लिई स्नातक तह उत्तीर्ण वा कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बिमाङ्कीय (एक्च्युअरी) विषयमा फेलोसीप हासिल गरेको,

(ख)  बिमाङ्कीय (एक्च्युअरी) विषयमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव हासिल गरेको,

(ग)  बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी काम गरेको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा नपरेको,

(घ)   भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा कसूरदार नठहरिएको,

(ङ)   फौजदारी अभियोगमा कसूरदार नठहरिएको,

(च)   कोषसँग सम्बन्धित कारोबारमा कुनै निजी स्वार्थ नरहेको ।

(२)  कोषले बिमाङ्कीलाई करारमा नियुक्त गर्न वा परामर्श सेवाबाट सेवा लिन सक्नेछ।

(३) बिमाङ्कीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा कोष र बिमाङ्कीबीच भएको करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।