परिच्छेद-६ सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र, विशेषज्ञ वा सल्लाहकार, कर्मचारी र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-६ सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र, विशेषज्ञ वा सल्लाहकार, कर्मचारी र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था

२४. सामाजिक सुरक्षा नम्बर र परिचयपत्र : कोषले योगदानकर्तालाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्र दिनेछ।

२५. सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आबद्ध गरिने : कोषले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कुनै सुविधा प्राप्त गरिरहेको योगदानकर्तालाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ।

२६. कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा : (१) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था कोषको विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो कार्यकारी निर्देशकले निवृत्तभरण वा यस नियम बमोजिमको पारिश्रमिकमध्ये निजले रोजेको कुनै एक मात्र पाउनेछ।

२७.  विशेषज्ञ वा सल्लाहकारको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा : (१) ऐनको दफा ४५ बमोजिम विशेषज्ञ वा सल्लाहकारको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता  हुनु पर्नेछ:­-

(क) सामाजिक सुरक्षा,  व्यवस्थापन,  अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको,

(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको,

(ग) भष्टाचारको कसूरमा सजाय नपाएको,

(घ) सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसँग कुनै बाँकी बक्यौता नरहेको।

(२) विशेषज्ञ वा सल्लाहकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि कोषसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(३) कोषले एक आर्थिक वर्षमा छ महिना अवधिमा नबढ्ने गरी बढीमा तीनजना विशेषज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(४) विशेषज्ञ वा सल्लाहकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त गरेका सूचना, तथ्याङ्‌क तथा प्रतिवेदन आफू पदबाट अलग हुँदा कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ।

(५) विशेषज्ञ वा सल्लाहकारले आफूले सम्पादन गरेका कार्यको प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक महिना कार्यकारी निर्देशक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको एक प्रति कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(७) विशेषज्ञ वा सल्लाहकारको पारिश्रमिक तथा सुविधा विनियममा उल्लेख भए बमोजिम   हुनेछ |

२८.  कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको शर्तहरु : कोषमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, कर्मचारीको छनौट, नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कोषको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२९.  आचरण पालना गर्नु पर्ने : समितिका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, कोषका कर्मचारी, विशेषज्ञ, सल्लाहकार तथा कोषसँग सम्झौता गरी कोषको काममा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाले देहायबमोजिमको आचरण पालना गर्नु पर्नेछः-

(क)  कोषको कामको सिलसिलामा प्राप्त भएको वा जानकारीमा आएको कुनै विषय कानून बमोजिम बाहेक कसैलाई प्रदान गर्न वा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने,

(ख)  कोषलाई हानी नोक्सानी हुने वा आफू वा कसैलाई फाईदा हुने र कोष तथा कोषमा योगदान गर्ने कुनै श्रमिक वा रोजगारदातालाई हानी हुने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने,

(ग)  इमान्दारिताका साथ कोष तथा योगदानकर्ताको हितमा कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने,

(घ)  अनुचित प्रभाव, दबाब वा प्रलोभनमा परी कुनै काम गर्न नहुने वा अन्य कसैलाई अनुचित प्रभावमा पार्न वा दवाब दिन नहुने,

(ङ)  कोषको नीति विपरीत हुने गरी वा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमप्रति नकारात्मक असर पर्ने गरी कोषको आलोचना गर्न नहुने,

(च)  कोषको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत रुपमा दान, उपहार, चन्दा आदि लिन वा दिन नहुने,

(छ)  आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा कोषलाई लिखित रुपमा जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा हुने निर्णय प्रकृयामा सामेल हुन नहुने,

(ज)  ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका समितिका सदस्य र कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको मितिले साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र मन्त्रालयमा र कोषका कर्मचारीले कोषमा पेश गर्नु पर्ने,

(झ)  समितिले तोकेको अन्य आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्ने ।