परिच्छेद-७ विविध

परिच्छेद-७ विविध

 

३०. वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण : कोषले ऐनको दफा ५५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा देहाय बमोजिमको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछः-

(क) कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताको विवरण,

(ख) कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजना तथा प्रत्येक योजनामा सहभागी योगदानकर्ताहरुको सङ्ख्या र प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुविधा बापत भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धी विवरण,

(ग) कोषमा रहेका विभिन्न खाता र त्यसमा भएको आय व्ययको विवरण,

(घ) सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च र लाभान्वित समूह,

(ङ)  कोषको आर्थिक वर्षको शुरु मौज्दात, चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको र हस्तान्तरण भई आएको भौतिक स्रोत साधन समेतको अवस्था,

(च) कोषको आगामी योजना, कोषले भोग्नु परेका समस्या तथा चुनौति, सुधारका लागि चालिएका कदम र अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय,

(छ)  जगेडा कोष र अन्य कोषको खाता र त्यसको आय व्ययको विवरण |

३१. योगदान रकम पठाउनु पर्ने : (१) कुनै एक प्रकृतिको रोजगारदाताकोमा काम गरेको योगदानकर्ता कुनै अर्को प्रकृतिको रोजगारदाताकोमा काम गर्न गएमा निजको नाममा कोषमा रहेको सामाजिक सुरक्षा योजना बापतको सुविधाको रकम हाल कार्यरत रहेको रोजगारदातासँग सम्बन्धित निजको खातामा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सुविधाको रकम हाल कार्यरत रहेको रोजगारदातासँग सम्बन्धित खातामा पठाईदिन सम्बन्धित योगदानकर्ताले सम्बन्धित रोजगारदाता समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

३२.  योजनामा समावेश गरिने : यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि कोषमा योगदान गरेका तर यस नियमावली बमोजिमको कुनै सामाजिक सुरक्षा योजनामा नसमेटिएका योगदानकर्तालाई समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको कुनै सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिनेछ।

३३.  गुनासो व्यवस्थापन : ऐन वा यस नियमावलीको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कोषमा प्राप्त भएको गुनासो कोषले निर्धारण गरेको प्रकृया बमोजिम व्यवस्थापन गरिनेछ ।

३४.  अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने : मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

३५.  खारेजी तथा बचाउ : (१) सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ खारेज गरिएको छ ।

(२) सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम भए गरेका कामकारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।