अनुसूची–१ रोजगारदाताले सूचीकृत हुन दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–१ रोजगारदाताले सूचीकृत हुन दिने निवेदनको ढाँचा

 

(नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

रोजगारदाताले सूचीकृत हुन दिने निवेदनको ढाँचा

श्री सामाजिक सुरक्षा कोष,

काठमाडौं ।

विषयः सूचीकृत सम्बन्धमा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाताको हैसियतमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन देहायको विवरण सहित निवेदन गर्दछु/छौँ ।

रोजगारदाताको विवरण

 

नाम M

  फ्याक्स नं  
मु.अ.क.नं/स्थायी लेखा नं. M   टेलिफोन नं.M  
ईजाजतपत्र नं./दर्ता प्रमाण पत्र M

निकाय:

  इमेल M  
ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना फरक भएमा छुट्टै उल्लेख गर्ने)
प्रदेश   जिल्ला  
गा.पा
./न=पा. उप./म.न.पा./म.न.पा
  वडा नं.  
टोल   ब्लक नं+  
रोजगारदाता प्रमुखको विवरण
नाम   ठेगाना  
टेलिफोन नं,/मोबाइल नं.M   इमेल  
कार्यकारी प्रमुखको विवरण
नाम   ठेगाना  
टेलिफोन नं./मोबाइल नं.   इमेल  
रोजगारदाताको प्रकारM
(क) सरकारी       (ख) सार्वजनिक संस्थान          (ग) पब्लिक लिमिटेड

(घ) प्राइभेट लिमिटेड       (ङ) सहकारी             (च) गैरसरकारी

(छ) अन्य

रोजगारदाताको प्रकृतिM
       कृषि तथा वन

 

माछापालन व्यवसाय

खानी तथा उत्खनन् क्रियाकलापहरु र प्रतिष्ठानहरु

औद्योगिक (प्रशोधन उद्योग)  उत्पादन

विद्युत्, ग्याँस तथा पानीको आपूर्ति कार्य

निर्माण कार्य

मोटर, मोटरसाइकल, व्यक्तिगत वा घरायसी सामग्रीको थोक एवं खुद्रा बिक्रीका साथै मर्मत सम्भारको कार्य

होटल तथा रेष्टुरेण्ट

यातायात, गोदाम एवं सञ्चार सम्बन्धी क्रियाकलापहरु

वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी क्रियाकलापहरु

भू–सम्पत्ति, भाडा तथा व्यवसायिक क्रियाकलापहरु

सुरक्षा एवं अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापहरु

शैक्षिक क्रियाकलापहरु

स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य

अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा सम्बन्धी क्रियाकलापहरु

निजी घरमा काम गर्ने कामदारका कार्यहरु

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं यसका अङ्गका क्रियाकलापहरु

अन्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माथि उल्लिखित विवरणहरु सही छ भनी हस्ताक्षर गर्ने रोजगारदाताको आधिकारिक व्यक्तिको:–

दस्तखतः——————-

नाम,थरः——————

 

पदः——————

मितिः——————

 

कम्पनीको छापः——————

कोषको तर्फबाट

रुजु गर्नेको दस्तखतः                                 प्रमाणित गर्नेको दस्तखतः

रुजु गर्नेको नामः                                      प्रमाणित गर्नेको नामः

पदः                                                              पदः

मितिः                                                            मिति:

निवेदन दर्ता भएको निस्सा

निवेदकको नाम र ठेगानाः ——————

दर्ता नं:——————

दर्ता मिति: ——————

निवेदन प्रमाणित गर्नेको

दस्तखतः ——————

नाम, थरः ——————

पदः ——————                                                                                                                                                                                                                    कार्यालयको छाप