खोप नियमावली, २०७४

खोप नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७५।४।२१

खोप  ऐन, २०७२ को दफा ४२ ले दिएको अधिकार  प्रयोग  गरी  नेपाल  सरकारले  देहायका नियमहरू  बनाएको  छ।