२.परिभाषा

२.परिभाषा

विषय  वा  प्रसङ्गले  अर्को  अर्थ  नलागेमा  यस  नियमावलीमा,–

(क)     “अनुमतिपत्र  प्राप्त  स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले नियम ५ बमोजिम खोप सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति  प्राप्त  गरेको  स्वास्थ्य  संस्था  सम्झनु पर्छ ।

(ख)     “ऐन”   भन्नाले  खोप  ऐन, २०७२ सम्झनु पर्छ ।

(ग)      “कार्यालय” भन्नाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य   कार्यालय  सम्झनु पर्छ ।

तर संङ्घीय संरचनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नरहेको अवस्थामा प्रदेशको खोप सम्बन्धी विषय हेर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(घ)      “मन्त्रालय” भन्नाले खोप सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ)      “विभाग” भन्नाले संङ्घीय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य  सेवा  विभाग  सम्झनु      पर्छ ।

(च)      “स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी, गैरसरकारी, निजी वा सामुदायिक अस्पताल, नर्सिङ्ग होम वा स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ  र सो शब्दले खोप सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित खोप  केन्द्र,  क्लिनिक  वा  पोलिक्लिनिकलार्इ  समेत जनाउँछ ।