३.अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनु पर्ने

३.अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनु पर्ने

सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसूची-१ मा उल्लिखित रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण  वा  उन्मूलनको  लागि  सोही  अनुसूचीमा  उल्लिखित  खोप  अनिवार्य  रूपमा  लगाउनु  पर्नेछ ।