४. खोप  सम्बन्धी  मापदण्ड

४. खोप  सम्बन्धी  मापदण्ड

ऐन  तथा  यस नियमावली  बमोजिम  दिइने  खोपको मापदण्ड देहाय बमोजिम  हुनु पर्नेछ :-

(क)     विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित (प्रिक्वालीफाइड) भएको,

(ख)     उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य मुलुकमा प्रयोग भइसकेको,

(ग)      उपयोग  गर्ने  म्याद भित्रको  भएको,

(घ)      खोपको  भायलमा  भ्याक्सिन  भायल  मनिटरको  सूचक  भएको,

(ङ)      खोप  निकासी  गर्ने  देशको  नियामक  निकायमा  लट  रिलिज  प्रमाणपत्र  प्राप्त  गरेको,

(च)      मन्त्रालयले  समय  समयमा  तोकेका  अन्य  मापदण्ड  पूरा  गरेको।