५.अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने

५.अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने

(१) खोप सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि एकहजार रुपैयाँ दस्तुर सहित अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालयमा  निवेदन  दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त  देखेमा कार्यालयले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र  दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने भएमा कार्यालयले  त्यसको  कारण  सहितको  जानकारी  सात  दिन भित्र  निवेदकलाई  दिनु   पर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी  स्वास्थ्य संस्थाले खोप  सेवा  सञ्चालनको  लागि  अनुमतिपत्र  लिनुपर्ने  छैन ।