६.अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले पालना गर्नु पर्ने शर्त

६.अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले पालना गर्नु पर्ने शर्त

अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले देहाय बमोजिमका शर्तहरू  पालना  गर्नु पर्नेछ :-

(क)     छुट्टै  खोप  कक्षको  प्रबन्ध  गर्नु पर्ने,

(ख)     खोप  भण्डारण गर्ने रेफ्रिजेरेटर  वा  फ्रिजरमा  खोप  बाहेक  अन्य  सामग्री  राख्न  नहुने,

(ग)      खोप सेवा सञ्चालनबाट उत्सर्जन हुने खोपजन्य फोहोर  पदार्थको  व्यवस्थापन विभागले तोकेको  मापदण्ड  बमोजिम  गर्नु पर्ने,

(घ)      खोप  कार्यक्रममा  समावेश भएका  खोप  निःशुल्क  रूपमा  उपलब्ध  गराउनु पर्ने,

(ङ)      खोपको तालिका  सार्वजनिक  गर्नु पर्ने,

(च)      खोप  सेवा सञ्चालन गर्दा  त्यस्तो  खोपको  प्रकृति, फाइदा र सम्भावित असरका बारेमा खोप लिने  व्यक्ति, निजको  संरक्षक  वा  अभिभावकलाई  जानकारी  गराउनु पर्ने,

(छ)     खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप खेर जाने दर राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको मापदण्ड अनुरुप गर्नुपर्ने,

(ज)      खोप सेवा सञ्चालनको सम्बन्धमा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त तथा विभागले समय समयमा  दिएका  निर्देशन  पालना  गर्नुपर्ने।