८.अनुमतिपत्र  रद्द गर्न सक्ने

८.अनुमतिपत्र  रद्द गर्न सक्ने

(१) अनुमतिपत्र  प्राप्त  स्वास्थ्य संस्थाले  नियम ७ बमोजिमको अवधिभित्र  अनुमतिपत्र  नवीकरण  नगराएमा  सम्बन्धित  कार्यालयले  त्यस्तो  अनुमतिपत्र  रद्द   गर्नेछ ।

(२)  सम्बन्धित  कार्यालयले  देहायको  अवस्थामा  अनुमतिपत्र  रद्द  गर्न  सक्नेछ :-

(क)     यस  नियमावली  तथा  अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्त उल्लङ्‍घन गरेमा,

(ख)     विभागले  दिएको  निर्देशन  पालना  नगरेमा।