७.अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण

७.अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण

(१) अनुमतिपत्रको अवधि त्यस्तो अनुमतिपत्र  जारी भएको मितिले  तीन  वर्षको  हुनेछ ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा पन्ध्र दिन अगावै अनुमतिपत्र  नवीकरणको लागि पाँचसय रुपैयाँ  नवीकरण दस्तुर सहित अनुसूची-४ बमोजिमको  ढाँचामा  सम्बन्धित  कार्यालयमा  निवेदन  दिनु  पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ  गरी  त्यस्तो  अनुमतिपत्र  नवीकरण  गरिदिनु  पर्नेछ ।