९.अभिलेख राख्ने

९.अभिलेख राख्ने

(१) स्वास्थ्य संस्थाले आफूले दिएका खोपको विवरण तथा खोप लिने  व्यक्तिको  नाम, थर, उमेर, लिङ्ग समेतको  विवरण  खुल्ने  गरी  अभिलेख  राख्नु  पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण कार्यालयले आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँच  गर्न  सक्नेछ ।