१०.खोप  सेवाको प्रतिवेदन

१०.खोप  सेवाको प्रतिवेदन

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त  स्वास्थ्य  संस्थाले आफूले  सञ्चालन गरेको खोप सेवाको प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयले निर्धारण गरेको  ढाँचामा  सम्बन्धित  कार्यालयमा  पेश  गर्नु पर्नेछ ।

(२)  उपनियम (१) बमोजिमको  प्रतिवेदनमा  देहायका  विषय  समावेश गर्नु  पर्नेछ :-

(क)     खोप लिने  सेवाग्राहीको नाम, थर, उमेर, लिङ्ग तथा सङ्ख्या सहितको  विवरण,

(ख)     कुन रोग विरुद्ध खोप दिइएको हो, सो को  विवरण,

(ग)      खोपको कारणबाट खोप लिने व्यक्तिमा कुनै नकारात्मक असर देखिएको भए सो  को  विवरण,

(घ)      कार्यालयले  तोकेका  अन्य  आवश्यक  विषय ।