११.खोप  कार्डको  ढाँचा

११.खोप  कार्डको  ढाँचा

खोप दिने व्यक्तिले खोप लगाएको प्रमाण स्वरूप खोप लगाउने प्रत्येक व्यक्तिलाई  अनुसूची-५ बमोजिमको  ढाँचामा  खोपकार्ड  दिनु  पर्नेछ ।