१२.खोप  सेवाको अनुगमन गर्नु पर्ने

१२.खोप  सेवाको अनुगमन गर्नु पर्ने

(१) कार्यालयले  स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालित खोप  सेवाको नियमित  रूपमा  अनुगमन  गर्नु  पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयमा अनुगमन  गर्नु पर्नेछ :-

(क)     ऐन  तथा  यस  नियमावली  बमोजिमको  खोप  सम्बन्धी  मापदण्ड  पूरा  गरे, नगरेको,

(ख)     अनुमतिपत्रमा  उल्लेख भए बमोजिमको  सेवा  सञ्चालन  गरे, नगरेको,

(ग)      खोप सेवा सञ्चालन गर्दा त्यस्ता खोपको प्रकृति, फाइदा  र  सम्भावित असरका बारेमा खोप लिने व्यक्ति, निजको संरक्षक वा अभिभावकलाई जानकारी गराए, नगराएको,

(घ)      समितिले  जारी  गरेको खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका तथा विभागले तोकेको  मापदण्ड  पालना  गरे, नगरेको,

(ङ)      ऐन  तथा  यस  नियमावलीमा  तोकिएको  अन्य  शर्तहरू  पालना  गरे,    नगरेको ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा कार्यालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन  दिन  सक्नेछ  र  त्यस्तो  निर्देशन  पालना  गर्नु  त्यस्तो  स्वास्थ्य  संस्थाको  कर्तव्य हुनेछ ।